Our Business

ບໍລິສັດ ລໍ້າລວຍຈະເລີນການສືສານ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ

ບໍລິສັດ ລໍ້າລວຍຈະເລີນການສືສານ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ເປັນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຈຳກັດ, ຊື່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2012, ໂດຍທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນຶກ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການດ້ານມືຖື ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໃຫຍ່ໃນການຂາຍສິນຄ້າຊັ້ນນໍາ ເຊັ່ນ: ຊໍາຊຸງ ແລະ ໄອໂຟ້ນ. ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເປີດສູນບໍລິການດ້ານມືຖື ແລະ ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາພາຍໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ. ທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄປກ່ວານັ້ນ ບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເປີດໂຕແທນຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າທັງໝົດ 17 ຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສ່ຽງຈາກທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ:  ໄອມີ່, ອັອບໂປ້, ຫົວເຫວີຍ, ເອາຊຸດສ໌, ລີໂນໂວ້, ໂຕຊິບາ, ແອວຈີ, ພານາໂຊນິກ, ຊາບ, ຫິຕາຊິ, ພີລິບ, ມິດຊູບິຊິ, ເຕຟານ,  ອີເລັກໂທຼລັກ ແລະ ໄດກິ້ນ.

ລາຍລະອຽດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕາມລິງ

ສູນຊຳຊຸງ

http://samsung.sokxaygroup.com/public/contact_us

ສູນເອັສຕູດີໂອ

http://sstudio.sokxaygroup.com/public/contact_us

 

 

 

 

 

Navigation

Social Media