Our Business

ສະຖາບັນການເງິນຈຸ ລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ ໂຊກໄຊ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນໂຊກໄຊແມ່ນສະຖາບັນການເງິນຂອງເອກະຊົນ ຊື່ງໄດ້ຮັບໃບອານຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃບອານຸຍາດເລກທີ 37/ກຄສງ ລົງວັນທີ 19/09/2014 ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 12/12/2014 ອາຄານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານສີສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໂຊກໄຊ ປະກອບມີ ປະທານຂາຮຸ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, ອໍານວຍການ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລູກຄ້າຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ. ສະຖາບັນການເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມສິດຂອບເຂດທີ່ກໍານົດຂອງທະນາ ຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ວ່າງອອກແຕ່ລະໄລຍະ.

ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໂຊກໄຊ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ຊື່ງສະແດງອອກຄື: ສະຖາບັນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ບໍລິການເງິນຝາກດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ແທວເລີ (Teller) ຫຼື ລະບົບໂປຼແກຼມອາກາດເອັມເອຟ໌ໄອ (Akat MFI), ສາມາດອອນລາຍໄດ້ທົ່ວລະບົບ ແລະ ເປັນສະຖາບັນແຫ່ງ ທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບບໍລິການຮັບເງິນຝາກນອກສະຖານທີ່ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄື່ອງແທັບເລັດ (Taplet) ເທິງມືຖື.

1 ບໍລິການເງິນຝາກ

 • ຝາກປະຢັດ
 • ຝາກກໍານົດ 3 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 6 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 12 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 24 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 36 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 48 ເດືອນ
 • ຝາກກໍານົດ 60 ເດືອນ

2 ບໍລິການສິນເຊື່ອ

 • ສິນເຊື່ອທົ່ວໄປ
 • ສິນເຊື່ອເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
 • ສິນເຊື່ອໝູນວຽນ
 • ສິນເຊື່ອສຸກເສີນ
 • ສິນເຊື່ອສໍາລັບພະນັກງານ

3 ບໍລິການຈ່າຍລາງວັນຫວຍສາຂາໂຊກໄຊ
4 ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນ(MoneyGram)

 

 

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ບ້ານທາດຫຼວງກາງ

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງຈັນ

ເບີໂທ: +(856)21 264 858-110-113

           030 5384 597

Navigation

Social Media