Career

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສ້າງວັດທະນະທຳໃນການເຮັດວຽກ ແບບມືອາຊີບ, ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງຫນ້າໃນການຄັດເລືອກພະນັກງານທີ່ສາມາດ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນມາດຕະຖານຂອງການເຮັດວຽກແບບນີ້ໄດ້ ແລະ ມີລະບົບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ຕອບແທນພະນັກງານທຸກຄົນ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ.

ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ພະນັກງານແມ່ນປັດໃຈອັດສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນບໍລິສັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຫຼັກການໃນການຕັດສິນໃຈຈ້າງງານທຸກໆຄັ້ງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນແນ່ໃສ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ສະຫມັກງານ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງຫມັ້ນໃນການສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານທຸກຄົນໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເຖິງເປົ້າຫມາຍໃນສາຍອາຊີບຂອງພວກເຂົາ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຢາກມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍຈ້າງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

Posted on Business Section Position Experience Location Deadline

Navigation

Social Media