About Us

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນ
ບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນການຄ້າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ໂດຍ ທ່ານ ໂຊກໄຊ ສົມໃຈນືກ, ຊື່ງເປັນທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານຂື້ນຕື່ມອີກໂດຍການສ້າງຕັ້ງອີກຫຼາຍບໍລິສັດຕາມລໍາດັບ. ຕົກມາຮອດປີ 2010 ບໍລິສັດໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ມາທ່ານກໍ່ໄດ້ປ່່ຽນຊື່ຈາກບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນການຄ້າ ມາເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນ ຈໍາກັດ, ໃນປະຈຸບັນນີ້ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຄ້າຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຂາຍຫວຍທັນສະໃໝ່, ຂາຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຈໍາໜ່າຍຢາງລົດ, ຮ້ານອາຫານຟາດຟຸດເກົ້າຫຼີ, ມິນິມາກ ແລະ ປໍ້ານໍ້າມັນ, ຂາຍໂທລະສັບມືຖືເຊັ່ນ: ໂທລະສັບຊໍາງຊຸງ ແລະ ໄອໂຟ້ນ ພ້ອມກັບຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງງານຄອນກີດແຫຼວ, ແຜນພື້ນອັດແຮງ, ໂຮງງານເສົາເຂັມອັດແຮງ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາຮິມມະຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອຮັບໄຊ້ບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນກ່າວເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້ບໍລິສັດພວກເຮົາມີແຜ່ນຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດອີກຫຼາຍຢ່າງພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນອານາຄົດອັນໄກ້ນີ້ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນອີກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດໂຊກໄຊ
1.    ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນການຄ້າ (ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ)
2.    ບໍລິສັດ ລ້ຳລວຍຈະເລີນການຄ້າ (ການສືສານແລະເຄື່ອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ)
3.    ບໍລິສັດ ວິໄລຈະເລີນການຄ້າ (ຢາງລົດແມັກຊິດສ໌ແລະນໍ້າມັນຄາສ໌ຕອນ)
4.    ບໍລິສັດ ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນການຄ້າ (ສິນຄ້າຄໍເກດ)
5.    ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນຄອນກຣີດ
6.    ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊອະສັງຫາລິມະຊັບ
7.    ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊຈະເລີນກໍ່ສ້າງ
8.    ສະຖາບັນການເງິນຈຸພາກໂຊກໄຊ
9.    ຮ້ານອາຫາຟາດຟຸດເກົ້າຫຼີ( Lotteria Lao )
10.   ມິນິມາກໂຊກໄຊ 

11. ປໍ້ານໍ້າມັນໂຊກໄຊ


ວິໃສທັດ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ
1. ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊຈະເລີນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານການຄ້າໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເຊັ່ນ: ການຈັດຈໍາໜ່າຍ ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງພາບພົດທີ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ, ເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງຂອງການບໍລິການ1
2. ຕ້ອງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດທີເສີມສ້າງສິ່ງດີໆ ຕໍ່ສັງຄົມ ພ້ອມກັບເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະ ເທດລາວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງ ສ ປ ປ ລາວ.

Navigation

Social Media